Psychotherapie voor kind/jongere/gezin

                         Opvoeding

Wat?

Psychodrama (kinderen of jongeren)

Speltherapie ( kind of jongere)

Individuele psychotherapie ( kind of jongere)

Gezinstherapie (ouders en kind/ jongere)

 

Welke zorgen?

Emotionele problemen : Angsten, depressiviteit, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en trauma (seksueel misbruik, verlies, rouw, echtscheiding, ongeval, mishandeling), laag zelfbeeld, identiteitsproblemen, …

relationele problemen : pesten of gepest worden, eenzaamheid, verstoorde ouder-kind relaties (in eigen gezin, nieuw samengesteld gezin, pleeg- of adoptiegezin), problemen in de omgang met andere kinderen of jongeren, gedragsproblemen, …

 

Verloop therapie?

Kinderen:

Volwassenen hebben geleerd om te praten over hun problemen. Bij kinderen ligt dit anders.  Via spel tonen zij wat hen bezighoudt. Bij spel hoort speelgoed. Door mee te spelen, leven, observeren communiceer ik met uw kind.

Via het spel krijgt het kind een kanaal om zijn/haar emoties te uiten.
Het doel hierbij is ondersteunend te werken en een nieuw positief verhaal te schrijven.

Jongere:

Jongeren zijn soms zoekend naar wie ze zijn, naar wie die andere is. Emoties kunnen soms heel hevig zijn.  Samen gaan we op zoek naar wat de jongere bezighoudt. Wat haar/zijn gedachten zijn. Wat haar/zijn mogelijkheden zijn? Wat heeft hij/zij nodig? Wat verlangt hij/zij? Komen tot zelfsturing en wat haalbaar is.

Ouderbegeleiding:
Ouders hebben steeds goeie bedoelingen maar zelfs vanuit die goeie bedoelingen toch niet tot de juiste ingrediënten. Soms lukt het je niet om:

  • grenzen te stellen
  • gehoor te krijgen bij je kind
  • Hen te laten door doen ‘s morgens
  • hen te laten eten
  • ….
    Ouders spreken over hun ervaringen, hun perceptie. Mogelijkheden van ouder en kind bekijken en op elkaar afstemmen.